Technická podpora GALOP

Aplikace Technická podpora GALOP slouží k poskytování servisní podpory klientům firmy GALOP prostřednictvím vzdálené správy. Před použitím aplikace si prosím pozorně pročtěte následující provozní a technické podmínky, za kterých je servisní podpora poskytována.

  Provozní podmínky

 1. Servisní podpora prostřednictvím vzdálené správy je placenou službou – aktuální cena je 250 Kč za každých započatých 20 minut. Délka relace je počítána od zahájení kroků, vedoucích k navázání spojení, po uživatelem odsouhlasené ukončení spojení. Není-li dohodnuto jinak, je klientovi po ukončení relace na jeho e-mailovou adresu automaticky zaslána faktura za poskytnutou službu, splatná bankovním převodem ve standardní lhůtě 10 dnů.
 2. Objednat poskytnutí technické podpory lze v pracovní dny od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 222 718 996. Dle operativní dohody s klientem a provozní situace je relace vzdálené správy buď navázána okamžitě, nebo dohodnut termín poskytnutí služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout požadavek na poskytnutí technické podpory, není-li schopen jej z provozních důvodů řádně obsloužit nebo je-li uživatel v prodlení s platbou za dříve poskytnutou technickou podporu.
 3. Bezplatně je technická podpora poskytována pouze v případě, jsou-li zároveň splněny následující tři podmínky:
  1. problém bezprostředně souvisí s chybou software či hardware, dodaného firmou GALOP,
  2. k chybě došlo v rámci záruční doby a
  3. chyba nebyla způsobena neodbornou obsluhou či nevhodnou změnou nastavení ze strany uživatele.
  Posouzení, zda konkrétní situace splňuje podmínky bezplatného servisu či nikoliv, je plně v kompetenci technika, jež servisní zásah provádí.
 4. Požadavek na bezplatný servis musí uživatel jasně uvést ihned při sjednávání technické podpory. Nebude-li po zakladní analýze problému požadavek na bezplatný servis shledán jako odůvodněný, bude uživatel o této skutečnosti neprodleně informován a podle jeho rozhodnutí bude buď požadovaný servis poskytnut jako placená služba, nebo bude servisní zásah ukončen.
 5. Technické podmínky

 6. Základem aplikace Technická podpora GALOP je modul TeamViewer QuickSupport a na použití aplikace se tak vztahují i podmínky, zveřejněné na webových stránkách dodavatele modulu, společnosti TeamViewer GmbH. Logickou podmínkou použití je pochopitelně rovněž fungující a dostatečně spolehlivé připojení k síti Internet na příslušném počítači v průběhu používání aplikace.
 7. Aplikaci Technická podpora GALOP lze spustit pomocí stejnojmenné ikony na Ploše, z Nabídky Start (skupina GALOP, příkaz Spustit relaci vzdálené technické podpory) nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+Té. Je-li aplikace spuštěna, její okno vždy zůstává viditelné na Úlohové liště; ukončit aplikaci lze kdykoliv tlačítkem Storno v okně aplikace.
 8. Spuštěním aplikace uživatel vyslovuje svůj souhlas s provedením servisního zásahu prostřednictvím vzdálené správy. Uživatel si je plně vědom skutečnosti, že po dobu, kdy je aplikace spuštěna, bude technikům firmy GALOP umožněn vzdálený přístup na jeho počítač za účelem provedení servisních činností podle jeho požadavků.
 9. Průběh relace vzdálené správy lze po celou dobu sledovat na obrazovce počítače; je-li na počítači spuštěn odečítací program, lze podstatnou část operací sledovat i pomocí hlasového výstupu, zprostředkovaného odečítacím programem. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je vzdálená podpora technikem prováděna výhradně za souběžného hlasového spojení s uživatelem a veškeré prováděné kroky jsou technikem předem oznamovány, stejně tak i jejich výsledek.
 10. Vyžaduje-li prováděný zásah restart počítače, po dohodě s technikem buď uživatel počítač sám restartuje a poté ručně znovu spustí aplikaci Technická podpora GALOP, nebo může být dočasně zapnuto automatické spouštění aplikace po startu Windows. Před skončením relace bude technikem automatické spouštění aplikace opět vypnuto; pokud by se tak nestalo (např. při předčasném ukončení relace z důvodu ztráty internetového spojení), lze automatické spouštění vypnout příkazem Zapnout či vypnout automatické spouštění technické podpory po startu Windows vyvolaným ze skupiny GALOP v Nabídce Start (případně klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+Alt+Té).
 11. Po ukončení aplikace není jakýkoliv další přístup k počítači ze strany techniků firmy GALOP (ani kohokoliv jiného) prostřednictvím aplikace Technická podpora GALOP možný. Pro případné navázání další relace vzdálené správy je nutno aplikaci znovu ručně spustit.
 12. Systémová služba s názvem TeamViewer 12, instalovaná aplikací Technická podpora GALOP, slouží výhradně ke zjednodušení spouštění aplikace; samotná služba, běžící na pozadí, neumožňuje vzdálený přístup k počítači bez toho, aby aplikace byla spuštěna a její okno zobrazeno. Uživatel může automatické spouštění služby vypnout běžným postupem (Nabídka Start, Nástroje pro správu Windows, Služby, nalistovat službu TeamViewer 12, Vlastnosti, Typ spouštění a zde zvolit Ručně či Zakázáno), při spouštění aplikace pak bude vždy nutné navíc potvrdit dialog Řízení uživatelských účtů.
 13. Příkazem Aktualizovat či reinstalovat aplikaci Technická podpora GALOP vyvolaným ze skupiny GALOP v Nabídce Start lze případě potřeby provést aktualizaci či obnovu instalace aplikace – například pokud došlo k přepsání systémové služby TeamViewer 12 jinou verzí při paralelní instalaci programu TeamViewer nebo aplikace není plně funkční z jiného důvodu.
 14. Příkazem Spustit relaci vzdálené technické podpory jako správce vyvolaným ze skupiny GALOP v Nabídce Start je možné aplikace spustit se zvýšenými právy – vhodné například v situaci, kdy při spuštění aplikace běžným způsobem nedojde k automatickému ukončení kolidující instance aplikace TeamViewer.
 15. Závěrečná ustanovení

 16. Pro poskytování vzdálené servisní podpory za použití jiných technických prostředků (JAWS Tandem, jiná varianta aplikace TeamViewer či jiná aplikace podobného charakteru apod.) se výše uvedené podmínky aplikují v maximálním možném rozsahu, jež je adekvátní konkrétní situaci a použitému technickému řešení.
 17. Tyto provozní a technické pomínky pro poskytování servisní podpory prostřednictvím vzdálené správy platí od 23. 11. 2021 do odvolání. Aktuálně platná verze je vždy k dispozici na webové stránce www.galop.cz/tpg.

Chcete-li službu technické podpory využít a nemáte aplikaci dosud nainstalovánu, pokračujte instalací aktuální verze aplikace Technická podpora GALOP.